Пријави се за картичка

Пополнете го онлајн формуларот и пријавете се за картичка за користење на станица за полнење на електрични и хибридни приклучни возила
 
Станиците за полнење се активираат со користење на електронска картичка. Пополнете го формуларот и во рок од неколку дена ќе Ве контактираме за потпишување на договор за користење на услугите за полнење на електрични возила.

Повеќе информации за користење на картичките и полначите тука.

 

(*) Полињата обележани со ѕвездичка се задолжителни
Податоци за барател
Податоци за електрично возило
Дополнителни податоци
Enter security code:
 Security code
 
Со поднесувањето на овој формулар, согласен сум ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје (во понатамошен текст Друштвото) да ги собира и обработува моите горенаведени лични податоци за евиденција при користење на станица за полнење на електрично/хибридно возило. Потврдувам дека податоците кои ги наведов се точни, и за секоја нивна промена ќе го известам Друштвото во рок од 30 дена од настанатата промена. Во спротивно, секоја достава од страна на Друштвото, на адресата наведена во овој формулар, се смета дека е уредно извршена.